PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > ZMIANY W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI


2017-05-10 09:00:00
Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

9 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Zdaniem autorów projektu, nowelizacja ustawy ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

Najważniejsze propozycje zmian dotyczą pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, kwestii związanych z użytkowaniem wieczystym, a także zasad zbywania nieruchomości publicznych na rzecz długoletnich dzierżawców nieruchomości.


Zgodnie z komunikatem opublikowanym po posiedzeniu rządu, w projekcie ustawy zaproponowano przywrócenie definicji „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcia „pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządca nieruchomości”.

Pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Dlatego w projekcie przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły wykonywać osoby fizyczne na podstawie umowy łączącej je z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem będą zajmować się przypadkowe osoby.

Zobowiązano rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości do dołączania do operatu szacunkowego lub do umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa lub umowy o zarządzanie nieruchomością – kopii dokumentu ubezpieczenia OC (polisy). Pomoże to stronie takiej umowy w ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności odpowiednio: rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami.


W kwestiach związanych z użytkowaniem wieczystym, nowelizacja wprowadza możliwość zawarcia – bez przetargu – umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły zgłosić żądania o przedłużenie użytkowania wieczystego przed datą wygaśnięcia tego prawa.

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego z powodu upływu terminu, na który było ustanowione, oznacza obowiązek zapłaty przez właściciela na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego wynagrodzenia za budynki postawione na nieruchomości. Nieruchomość może zostać wówczas sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste wyłącznie w przetargu, a osobie, która ją dotychczas użytkowała, nie przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

W projekcie jednoznacznie rozstrzygnięto, że w sytuacji zrzeczenia prawa użytkowania wieczystego prawo to wygasa.

Przewidziano zwolnienie użytkowników wieczystych zawierających kolejną umowę użytkowania wieczystego tej samej nieruchomości z obowiązku wniesienia tzw. opłaty pierwszej.


Nowelizacja przepisów zapewni również jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz długoletnich dzierżawców nieruchomości.


Zgodnie z propozycją rządu, znowelizowane regulacje wejdą w życie 1 września 2017 r., z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw oraz przepisów działu II i III ustawy o gospodarce nieruchomościami, które wejdą w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (www.premier.gov.pl)
zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl