PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > WYCENA NA POTRZEBY ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH - NOWE SZKOLENIA ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH


2014-10-29 11:13:00
Wycena na potrzeby zabezpieczeń wierzytelności bankowych - nowe szkolenia Związku Banków Polskich

W związku z jednostronnym wypowiedzeniem umów pomiędzy ZBP i PFSRM regulujących zasady współpracy sektora bankowego ze środowiskiem rzeczoznawców majątkowych, dokonanym przez Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Związek Banków Polskich podjął decyzję o kontynuacji cyklu szkoleń specjalistycznych adresowanych do rzeczoznawców majątkowych wyceniających nieruchomości stanowiące zabezpieczenie wierzytelności bankowych.

Mając na uwadze znaczenie podnoszenia kwalifikacji rzeczoznawców w zakresie wyceny dla potrzeb zabezpieczeń bankowych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno nadzoru, jak i poszczególnych banków, a także - co szczególnie dla nas cenne - zainteresowaniu samych rzeczoznawców majątkowych, Związek Banków Polskich rozpoczyna nabór na szkolenia z zakresu wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Szkolenia organizowane będą pod wyłącznym patronatem Związku Banków Polskich, przy współpracy merytorycznej wybitnych specjalistów z dziedziny bankowości i wyceny, i stanowić będą kontynuację cyklu szkoleń rozpoczętego w roku 2010. Program, w odróżnieniu od szkoleń realizowanych jeszcze w starej formule do końca 2013 r., jest krótszy o kilka godzin, a jednocześnie uwzględnia zmieniające się uwarunkowania rynkowe i oczekiwania sektora bankowego w zakresie wycen nieruchomości.

Każde szkolenie kończyć się będzie egzaminem i nadaniem certyfikatu. Egzaminy przeprowadzane będą zgodnie z zasadami Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP, a ci z Państwa, którzy uzyskają pozytywny wynik, dopisani zostaną do tzw. „bankowej listy rzeczoznawców majątkowych”, intensywnie promowanej wśród banków zrzeszonych w Związku Banków Polskich. Chciałbym również podkreślić, że wpis na „bankową listę rzeczoznawców majątkowych” jest jednym z warunków współpracy z Centrum AMRON w zakresie sporządzania operatów szacunkowych na zlecenia banków, które korzystają z usług Centrum AMRON w tym zakresie. Obecnie z Centrum AMRON współpracuje już ponad 130 rzeczoznawców, którzy w bieżącym roku sporządzili łącznie ponad8 tys. operatów zleconych za pośrednictwem Centrum AMRON.

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniach tych z Państwa, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniach realizowanych wspólnie przez PFSRM i ZBP. Pierwszą edycję szkolenia planujemy na początku grudnia br., zaś egzaminy dla tych z Państwa, którzy ukończyli kurs i nie mieli dotychczas możliwości zdawania, zaplanowane są na drugą połowę listopada br. Zaktualizowane zasady przystępowania do egzaminu, jak i ceny (w tym za szkolenie) - niższe od dotychczasowych – podane zostaną wkrótce.

Za kwestie organizacyjne związane ze szkoleniami odpowiada Sekretariat Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich. Więcej informacji o nowych szkoleniach (w tym wkrótce program i listę wykładowców) znajdą Państwo na stronie internetowej ZBP pod adresem:
http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/finansowanie-nieruchomosci/lista-r-m.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości, Panem Michałem Wydrą (e-mail: michal.wydra@zbp.pl, tel. 22/ 48 68 129).

Zgłoszenia na szkolenia prosimy kierować do Pani Marty Polkowskiej, Specjalisty w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP
(e-mail: marta.polkowska@zbp.pl, tel. 22/ 48 68 137).
zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl