PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > WSPÓŁCZESNE METODY GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH GEODEZYJNYCH I GOSPODARCZYCH


2014-03-11 10:27:00
Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych

W dniach 4-5 marca 2014 roku na Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyła się konferencja pt.: ”Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych”. Spotkanie poświęcone było analizie polskiego systemu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych o nieruchomościach, szczególnie w procesie szacowania ich wartości.

Współorganizatorami konferencji byli:

- Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu,
- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
- Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica,
- Centrum AMRON,
- Centrum Informacji Gospodarczej (CIG),
- Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
- Katedra Geomatyki – Geodezji i Kartografii WIŚGiE Politechnika Świętokrzyska,
- Environmental Engineering and Geodesy Faculty Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.

Rynek nieruchomości jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Co roku podpisywanych jest ok. 1,5 mln aktów notarialnych, z czego ok. 25% dotyczy transakcji sprzedaży nieruchomości, a wartość rocznych przepływów na rynku obrotu nieruchomościami sięga nawet 100 mld złotych. Dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach oraz możliwość ich efektywnego przetwarzania nabiera coraz większego znaczenia dla bezpieczeństwa obrotu na rynku nieruchomości. Świadoma tego faktu jest Komisja Nadzoru Finansowego, która uchwala kolejne Rekomendacje nakładające na banki obowiązek tworzenia i korzystania z wiarygodnych baz danych na temat cen i wartości nieruchomości, pozwalających na monitorowanie zmian zachodzących na rynku obrotu nieruchomościami oraz ich predykcji, tym samym zmniejszając ryzyko działalności banków zaangażowanych w finansowanie nieruchomości.

Konferencja była elementem cyklu spotkań poświęconych gromadzeniu i przetwarzaniu danych, organizowanych przez uczelnię w związku z ciągłym wzrostem znaczenia informacji o nieruchomościach, które stają się niezbędne wszystkim uczestnikom rynku obrotu nieruchomościami w toku podejmowania decyzji biznesowych.

I sesja referatowa miała charakter szkoleniowy i obejmowała dwa wystąpienia przedstawicieli Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowanego przez Związek Banków Polskich i jego partnerów: Biuro Informacji Kredytowej SA, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajową Izbę Rozliczeniową SA. Pan Krzysztof Ostafiński omówił rolę rynku wymiany informacji gospodarczych w Polsce, a Pani Agnieszka Laskowska zaprezentowała System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (System AMRON) w kontekście wymogów Komisji Nadzoru Finansowego.

Gości konferencji oficjalnie powitał prof. zw. dr hab. Józef Czaja z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i PWSTE w Jarosławiu, który jest konsultantem naukowym Związku Banków Polskich i autorem algorytmów obliczeniowych zaimplementowanych w Systemie AMRON. Obrady rozpoczęło wystąpienie prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca JM Rektora PWSTE w Jarosławiu.

Podczas II sesji referatowej prof. zw. dra hab. inż. Józef Czaja oraz dr inż. Adam Palaszewski przedstawili współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych, a Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji dr Jacek Furga omówił znaczenia informacji o nieruchomościach dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Następnie dr hab. inż. Mandryk Oleg i prof. dr hab. Burak Konstiantyn Omelyanovych wygłosili referat na temat „Modern Problems of Geodesic Control of Operating Reliability on APS and Methods of Their Solving”. Sesję zakończył pokaz skanera laserowego 3D oraz systemu pozycjonowania z pozycji ruchomej platformy, przeprowadzony przez Pana Grzegorza Sobinę z TPI Sp. z o.o.

Ostatni panel obejmował prezentację 12 spośród wszystkich nadesłanych referatów wybranych przez Komitet Naukowy. Wśród wystąpień w tej części konferencji znalazł się między innymi referat prof. dra hab. Eduarda Kuzmenko na temat długoterminowego prognozowania naturalnego poziomu wód podziemnych z wykorzystaniem metod GIS, wystąpienie mgr Teresy Dąbrowskiej dotyczące możliwości sporządzania planów miejscowych przy zastosowaniu ortofotomapy jako warstwy referencyjnej oraz prezentacja dr inż. Anny Przewięźlikowskaiej o rozbieżnościach występujących w aktualnie obowiązującym systemie dokumentów wykazujących zmiany danych ewidencyjnych w Polsce. Duże zainteresowanie wzbudził również referat mgr Agnieszki Cienciały i dr inż. Ryszarda Florka o możliwościach dowodzenia zasiedzenia z wykorzystaniem materiałów fotogrametrycznych oraz wystąpienie mgr inż. Marka Banasia na temat przydatności odpornej M-estymacji w procesie wyznaczania przemieszczeń punktów poziomej sieci geodezyjnej.

Drugiego dnia konferencji odbyła się IV sesja referatowa, podczas której prof. dr hab. Piotr Parzych określił podstawowe problemy gospodarowania nieruchomościami, a dr Sławomir Sitek omówił praktykę pozyskiwania danych gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy.

Wśród gości konferencji znalazły się władze PWSTE w Jarosławiu, jej wykładowcy i studenci, lokalni Posłowe na Sejm RP, przedstawiciele Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz współpracujących z uczelnią firm branżowych a także młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl | tel.: (+48) 22 463 47 50
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl