PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > RAPORT AMRON-SARFIN 2/2022 - WIĘCEJ KREDYTÓW SPŁACONYCH NIŻ NOWO UDZIELONYCH


2022-08-31 11:00:00
Raport AMRON-SARFiN 2/2022 - Więcej kredytów spłaconych niż nowo udzielonych

Po raz pierwszy w okresie monitorowania rynku przez Centrum AMRON liczba nowo udzielonych kredytów okazała się niższa od liczby kredytów spłaconych w tym samym okresie. W II kwartale 2022 udzielono 38 398 kredytów mieszkaniowych, czyli o 43,70 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 13,536 mld zł, co oznacza spadek o 3 396 mln zł, czyli 20,06% w odniesieniu do I kwartału bieżącego roku i 38,85% do analogicznego okresu w 2021 roku. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego utrzymuje się na poziomie ok. 350 tys. zł.

Kolejne podwyżki stóp procentowych NBP oraz rekomendacja KNF w zakresie stosowania w procesie analizy zdolności kredytowej podwyższonego buforu bezpieczeństwa aż do 5%, także przy kredytach o stałej stopie procentowej, spowodowało zaostrzenie polityki kredytowej banków w zakresie kredytów mieszkaniowych. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec II kwartału 2022 roku wyniosło 9,03%, czyli o 2,25% więcej w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było wyższe o 6,55 %.

– Sektor bankowy nadal jest w niełatwym położeniu. Z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej przez kolejne miesiące podejmuje decyzje o podwyżkach stóp procentowych NBP. Skutkuje to wzrostem wskaźnika WIBOR, co z kolei przekłada się na coraz droższą obsługę kredytów hipotecznych. Z drugiej strony nie tylko rząd, ale również partie opozycyjne zrzucają winę za wzrost kosztu obsługi kredytu na banki i przedstawiają różne propozycje rozwiązań, które mają ulżyć kredytobiorcom w spłacie kredytu. Dodatkowo koszty generowane przez wakacje kredytowe dla sektora bankowego mogą zdecydowanie osłabić ofertę banków w zakresie udzielania nowych kredytów hipotecznych. Tym bardziej, że kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, który przez dziesięciolecia traktowany był jako bezpieczny, długoterminowy instrument finansowy, stanowiący podstawę budowania wieloletniej, pozytywnej relacji banku z klientem, stał się dla banków, za sprawą kolejnych nieprzemyślanych decyzji politycznych, instrumentem wysokiego ryzyka – skomentował dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, liczba czynnych kredytów mieszkaniowych spadła do poziomu 2 483 539 sztuk. Oznacza to spadek o 2,55% w II kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 65 021 kredytów mniej w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2022 roku.

W drugim kwartale, mimo spadającej akcji kredytowej, odnotowano wzmożony ruch budowlany. Liczba rozpoczętych budów ogółem była wyższa o 24,65% niż w pierwszym kwartale, a liczba uzyskanych pozwoleń budowlanych wzrosła o 19,30%. Deweloperzy rozpoczęli budowę 39 888 mieszkań, czyli 25,93%. więcej niż w poprzednim kwartale. Na poprawę wyników wpływ miała nowelizacja tzw. Ustawy deweloperskiej, nakładająca na deweloperów obowiązek odprowadzania składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, zanotowano spadek liczby rozpoczynanych budów mieszkań o 17,88%. W przypadku sektora deweloperskiego spadek ten wyniósł 16,12%.

Drugi kwartał 2022 roku przyniósł zróżnicowanie dynamiki średnich cen mieszkań w badanych lokalizacjach. Wzrastające ceny nie przekroczyły jednak poziomu wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych notowanego przez GUS, który dla II kwartału 2022 roku wyniósł 5,8%. Najwyższy wzrost średniej ceny nominalnej, zanotowano w Łodzi – 4,78%. i Wrocławiu – 4,77%. Natomiast w Warszawie i Poznaniu odnotowano spadki cen, odpowiednio o 1,17%. i o 2,01 %.

Jak wynika z raportu za drugi kwartał 2022, rynek najmu po dynamicznych zmianach notowanych w I kwartale bieżącego roku, nieco się ustabilizował. Część uchodźców, którzy po wybuchu wojny w Ukrainie poszukiwali schronienia w Polsce, powróciła do kraju lub wyjechała do innych krajów Unii Europejskiej, co przyczyniło się do obniżenia presji popytu na wysokość stawek czynszu najmu mieszkań w największych polskich miastach. Mimo to wzrosty średnich czynszów najmu mieszkań były ponownie obserwowane we wszystkich badanych lokalizacjach. Były to jednak wzrosty o dynamice znacznie niższej niż miało to miejsce w I kwartale bieżącego roku. Najwyższy wzrost w stosunku do poziomu czynszu notowanego w poprzednim kwartale odnotowano w Poznaniu – 5,57%. Nieco wolniej rosły stawki czynszu w Katowicach – o 4,28%. Średni czynsz najmu mieszkania w Warszawie w II kwartale 2022 roku wyniósł 2 087 zł i był wyższy od notowanego kwartał wcześniej o 2,20% (45 zł).

Najnowsza edycja Raportu AMRON-SARFiN dostępna jest tutaj.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl