PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > IV NAGRODA KWARTALNIKA „FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI” SZKLANE DOMY’2015 PRZYZNANA


2015-11-27 19:00:00
IV Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY’2015 przyznana

Nagroda Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY przyznawana jest raz w roku. Stanowi ona wyraz uznania zasług i znaczenia dla rozwoju rynku finansowania nieruchomości, a także dla konkretnej osoby, firmy, organizacji, działania, przedsięwzięcia, inicjatywy, produktu, opracowania etc.

W bieżącym roku Kapituła Nagrody pracowała w składzie:
- dr Andrzej Bratkowski i dr Piotr Cyburt - Laureaci poprzednich edycji Nagrody
- prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Szkoła Główna Handlowa
- Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich
- dr Jacek Furga - Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP
- dr hab. Zbigniew Krysiak - Przewodniczący Rady Programowej Kwartalnika „FN”
- Bożenna Chlabicz - Redaktor Naczelna Kwartalnika „FN”.

Przy wyborze Laureata Kapituła posłużyła się kryteriami określonymi w regulaminie, uwzględniając: odwagę w myśleniu i działaniu, skuteczność, efektywność w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego, wizję, wpływ na rozwój rynku finansowania nieruchomości i rynku nieruchomości. Ostateczny wybór laureata zatwierdził Zarząd Związku Banków Polskich.

W roku 2015, na wniosek Centrum AMRON, Nagrodę SZKLANE DOMY otrzymała Pani prof. dr hab. nauk ekonomicznych Ewa Kucharska-Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Ewa Kucharska-Stasiak jest Kierownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości, zastępcą Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni także funkcję kierownika stadium podyplomowego „Rynek Nieruchomości – Wycena” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Do przedmiotów, które wykłada, należy: gospodarka nieruchomościami (wykład na kierunku gospodarka przestrzenna), ekonomika nieruchomości, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, funkcjonowanie rynków nieruchomości. Jest autorką lub współautorką 15 książek oraz około 200 artykułów naukowych.

Jej zainteresowaniom naukowym i dydaktycznym towarzyszy aktywność na polu praktyki. Prof. Kucharska-Stasiak kierowała i brała udział w diagnozach gospodarowania nieruchomościami, przygotowaniu strategii mieszkaniowej oraz o warunkach mieszkaniowych w gminie Łódź. Jest autorką ekspertyz i opinii dla Ministerstwa Infrastruktury, współautorką Noty Interpretacyjnej „Zastosowanie podejścia dochodowego do wyceny nieruchomości”. Brała udział w opracowaniu standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych „Wartość rynkowa jako podstawa wyceny”, „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”.

Pani Profesor była Przewodniczącą powołanej przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich Rady Programowej, która przeprowadziła w latach 2010-2013 cykle szkoleń dla rzeczoznawców majątkowych oraz pracowników banków z zakresu wyceny nieruchomości dla wierzytelności bankowych. Od roku 2014 jest Przewodniczącą Rady Programowej analogicznego szkolenia organizowanego przez Związek Banków Polskich.

Prof. Ewa Kucharska-Stasiak jest członkiem Podkomisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego przy Ministrze Infrastruktury. W latach 2005-2009 była przewodniczącą Państwowej Komisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy.

Jest Przewodniczącą Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, członkiem Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości oraz European Real Estate Society.

Prof. Ewa Kucharska-Stasiak jest osobą niezwykle zaangażowaną i zasłużoną dla rozwoju rynku nieruchomości, jego naukowej analizy oraz kształcenia kadr.

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl