PL | EN
logo amron
allebank.pl linkedin.pl kreska
Kontakt
info@amron.pl
opbrazek

AKTUALNOŚCI > DOMY DO 70 MKW BEZ POZWOLENIA


2021-10-30 16:00:00
Domy do 70 mkw bez pozwolenia

W piątek 29 listopada Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą prawo budowlane i ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Celem zmiany jest wyodrębnienie szczególnej kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których budowa nie będzie się wiązała z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, a ponadto nie będzie podlegała kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Na podstawie nowego art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego, nie będzie wymagało pozwolenia na budowę, natomiast wymagać ma zgłoszenia budowa wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Ustawa przewiduje wymóg, aby budowane domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 były budynkami wolno stojącymi oraz określa dopuszczalną gęstość zabudowy, wskazując, iż liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki.

Do zgłoszenia budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, oraz oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy.

Po zakończeniu budowy inwestor dołączy do zawiadomienia o jej zakończeniu oświadczenie o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami oraz o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Nowe prawo wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Prezydent.pl

zwiazek banków polskich centrum prawa bankowego
org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org org
Centrum AMRON | ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | e-mail: info@amron.pl
Copyright © AMRON 2015
Powered by Efectoro.pl